Browsing: first live

உலகில் முதன்முதலாக வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் பறவை எது?

ஆர்க்கியோப்டெரிக்ஸ் என்ற பறவை 1.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இது, சிறிய டைனோசர்களைப் போல இருக்கும். ஆனால், தோல் பகுதி முழுவதும் பறவைக்கு இருப்பதைப் போல இறகுகளால் மூடப்பட் டிருக்கும். பறப்பதற்கு வசதியாக இறக்கைகளையும் பெற்றிருந்தது. இது முறைப்படி பறந்ததா என்பது யாருக்கும் தெரியாது. இப்போதுள்ள பறவைகளைப் போல் அல்லாமல், ஆர்க்கியோப்டெரிக்ஸின் ஒவ்வொரு இறகிலும் 3 நகங்கள் காணப்பட்டன. இந்த நகங்கள் மரத்தில் ஏறுவதற்கு பயன்பட்டன. பல் மற்றும் நீளமான வாலும் இதற்கு இருந்தது.